Algemene Voorwaarden
Ex-Stress, praktijk voor voetreflextherapie
Molenlaan 29
6658 BP Beneden-Leeuwen
KvK 52043290

 

Artikel 1. Geldigheid van de algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan met Ex-Stress, te Beneden-Leeuwen.

1.2. De opdrachtgever is ieder natuurlijk of rechtspersoon die diensten en/of producten van Ex-Stress wenst af te nemen.

1.3. De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden.

1.4. Bijzondere, van deze algemene voorwaarden, afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2. Omschrijving van de diensten

Ex-Stress is een bedrijf dat ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52043290 en de volgende diensten aanbiedt:

2.1. Voetreflexologie
Het lichaam in balans brengen d.m.v. zachte druk op de reflexzones van de blote voet.

2.2. Breuss massage
Een zachte rugmassage met een olie die de tussenwervelschijven weer soepel maakt en ruimte geeft aan de ruggewervels.

Zonder toestemming van de opdrachtgever,mag er geen behandeling worden verricht. Voor behandeling van minderjarigen is een schriftelijke verklaring, ondertekent door beide ouders, nodig.

Beëindiging van de behandeling/het behandeltraject kan te alle tijden door middel van:

 • wederzijds goedvinden
 • eenzijdig zonder opgaaf van redenen door de cliënt
 • eenzijdig met toelichting door de behandelaar.

Artikel 3. Algemeen

 • Ex-Stress zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, richtlijnen van de beroepsvereniging  en de wetgever uitvoeren.
 • Ex-Stress verwacht en wil dat de opdrachtgever al zijn of haar medische klachten, problemen en vragen voorlegt aan de (huis)arts en de diagnose en behandeling van de arts volgt. Ook als dit betekent dat de arts adviseert de behandelingen bij Ex-Stress te stoppen.
 • Ex-Stress respecteert en handelt altijd volgens de voorschriften van de (huis)artsen.      

Artikel 4. Afspraken

Indien de opdrachtgever verhinderd is voor een afspraak dient hij/zij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak, deze af te melden bij Ex-Stress door middel van telefoon, WhatsApp of e-mail. Indien de opdrachtgever dit verzuimt, zal Ex-Stress het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling in rekening brengen.

Artikel 5. Persoonsgegevens

 • De opdrachtgever dient Ex-Stress van alle gegevens, waarvan de wetgever heeft bepaald dat genoemde gegevens noodzakelijk zijn, te voorzien.
  Dossiervorming is derhalve aan strikte richtlijnen onderhevig.
 • Ex-Stress is wettelijk verplicht uw identiteit te controleren. Dit kan door bij de eerste behandeling een identiteitsbewijs te overleggen.
 • Ex-Stress behandelt alle gegevens van de opdrachtgever conform de richtlijnen zoals die zijn opgenomen in de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  Ex-Stress hanteert hiervoor de grondslag: toestemmingsverklaring.

Artikel 6. Geheimhouding

Ex-Stress zal alle informatie en de inhoud van gevoerde gesprekken onder geheimhoudingsplicht bewaren. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van wettelijke bepalingen of een rechtelijke uitspraak Ex-Stress verplicht is genoemde vertrouwelijke informatie aan de wetgever of zijn/haar gevolmachtigde te verstrekken

Artikel 7. Onjuiste gegevensverstrekking

Ex-Stress is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat Ex-Stress is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over  relevante lichamelijke en/of psychische aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of bepaalde vormen van vrijetijdsbesteding.

Artikel 8. Klachten

Indien de opdrachtgever een klacht heeft over een behandeling, product of evaluatie moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontdekking, schriftelijk gemeld worden aan Ex-Sress. Ex-Stress is verplicht deze klacht binnen vijf werkdagen in behandeling te nemen en schriftelijk antwoord aan de opdrachtgever te geven.

Mochten Ex-Stress en de opdrachtgever niet tot overeenstemming komen, kan de opdrachtgever het geschil voorleggen aan de landelijke klachtencommissie. Het oordeel van de klachtencommissie is bindend voor Ex-Stress en de opdrachtgever. 

Artikel 9. Betaling

9.1 Het verschuldigde factuurbedrag dient op de overeengekomen wijze te worden voldaan. Bij bankoverschrijving dient het bedrag binnen de betalingstermijn van veertien dagen te zijn bijgeschreven op de bankrekening zoals vermeldt op de factuur.

9.2 Is tijdige betaling uitgebleven, dan kan de opdrachtgever toegang tot verdere behandeling worden geweigerd, tenzij expliciet is overeengekomen het verschuldigde bedrag alsnog vooraf per bank of contant te voldoen.

9.3 de opdrachtgever ontvangt een factuur met vermelding van de vereiste codes die nodig zjn om de factuur te kunnen declareren bij de zorgverzekering. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever na te gaan of hij/zij in aanmerking komt voor vergoeding van de kosten.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Elke deelname aan een behandeling is voor eigen risico van de opdrachtgevever   

10.2 Ex-Stress is niet aansprakelijk voor schade, door welke oorzaak dan ook, ontstaan aan eigendom van de opdrachtgever.

10.3 Ex-Stress is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 11. Nederlands Recht

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.